Ordervillkor

1. WEBBPLATTFORMEN (www.stair24.com) OCH ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
1.1. Dessa ordervillkor (nedan kallade Ordervillkoren) av Aru Grupp AS (organisationsnummer 10108425, adress Rakvere tee 12, Hulja, Kadrina vald 45203, Lääne-Virumaa, Estland, nedan även kallat Tillverkaren) tillämpas på varje person (nedan även kallad Kund eller konsument) som använder webbplattformen på webbadress www.stair24.com (nedan även kallad Webbplattformen) och beställer varor från webbplattformen, bl.a. ingår köpavtal för köp av produkter på Webbplattformen.
1.2. STAIR24 är en Webbplattform där Tillverkaren säljer specialbeställda trappor och trappdetaljer efter Kundens val och angivna mått (nedan kallad Produkt). 
1.3. Vid reglering av sina ömsesidiga relationer utgår Tillverkaren och Kunden av överenskommelser i Ordervillkoren och i frågor som inte regleras i Ordervillkoren från bl.a. den estniska lagen om obligationsrätt samt andra gällande lagar och rättsakter i Republiken Estland.
1.4. På Webbplattformen säljs Produkter till såväl fysiska personer (konsumenter) som juridiska personer (företagskunder). En fysisk Kund ska vara minst 18 år. Kunden bekräftar med inlämnandet av ordern att han/hon har fyllt 18 år.
1.5. Tillverkaren har rätt att för bättre och säkrare användning av Webbplattformen STAIR24 ändra och komplettera dessa Ordervillkor, prislistan och teknisk information. Ändringar och kompletteringar i Ordervillkoren och prislistan träder i kraft på dagen för publicering av ändringen eller kompletteringen. Om Kunden lämnade in en order före ikraftträdandet av ändringar i villkoren tillämpas de Ordervillkor som gällde vid inlämnandet av ordern på den rättsliga relationen mellan Kunden och Tillverkaren, utom om annat föreskrivs av lagen eller Ordervillkoren.
1.6. Webbplatsen använder cookies. Cookies och loggar används endast i statistiskt syfte för att optimera webbplatsen och dess funktionalitet för Kundens användningskomfort. Cookies kan vid var tid raderas från datorn. Reglerna för användning av cookies finns tillgängliga på: https://www.stair24.ee/cookie-policy.
1.7. Kundens angivna efternamn, förnamn, kontakttelefon, e-post, leveransadress och postnummer (nedan kallade Personuppgifter) hanteras som konfidentiell information och behandlas i enlighet med Integritetspolicyn som finns tillgänglig på https://www.stair24.ee/main/privacy-policy.

2. PRODUKTER SOM SÄLJS PÅ WEBBPLATTFORMEN, BESTÄLLNING OCH AVBESTÄLLNING AV PRODUKTER
2.1. På Webbplattformen säljs specialbeställda trätrappor och trappdetaljer till Kunden som är avsedda för användning i hushåll i uppvärmda utrymmen inomhus där temperaturen är mellan +10 och +30 C och den relativa luftfuktigheten mellan Rh = 25…65%. 
2.2. Produkterna är orderbaserade, inte lagervaror. Produkten tillverkas normalt enligt Kundens order i Tillverkarens fabrik.
2.3. Bilder på Webbplattformen (bl.a. foton, 3D-modeller och ritningar) är endast illustrativa och kan avvika från den faktiska Produkten. Produktbeskrivningar är inte nödvändigtvis uttömmande.
2.4. Vid beställning av en Produkt bör Kunden gå igenom alla sidor (1-7) på webbplatsen (produktinformation) och 8-11 (tjänster, leverans, leveranstid, betalningssätt och ordersammanfattning). Ifyllandet av fält på ordersidan kräver uppmärksamhet och koncentration. Kunden åtar sig att lämna in korrekta uppgifter om sin order vid beställning. Tillverkaren åtar sig inget ansvar för felaktigt eller uteblivet uppfyllande av ordern till följd av felaktiga uppgifter inlämnade av Kunden eller några följder av detta.
2.5. Efter beställning på Webbplattformen skickas orderinformationen omedelbart till Kundens e-postadress från webbplattformen STAIR24. Kunden åtar sig att inom en (1) arbetsdag betala 50% av det totala orderbeloppet i förskott. Om ordern betalas med avbetalning sker betalning enligt avbetalningsavtalet och betalningsschemat.  OBS! Varje avbetalning är ett finansiellt åtagande. Läs noga igenom villkoren för tjänsten och konsultera vid behov med en specialist innan Du ingår ett avbetalningsavtal.
2.6. Tillverkaren skickar inom en (1) arbetsdag efter mätning av Produkter (mottagande av måtten) en korrigerad slutgiltig orderbekräftelse med ritning över den valda trappan i skala och exakta tekniska specifikationer till Kundens e-postadress i enlighet med avsnitt 3 i Ordervillkoren. Om trapporna mäts av en av Kunden vald mätare bör Kunden sända korrekta mått vid inlämnandet av ordern; därefter skickar Tillverkaren inom en (1) arbetsdag från betalning av förskottet eller mottagandet av en bekräftelse om Kundens ingående av avbetalningsavtal på Tillverkarens e-post en korrigerad slutgiltig Orderbekräftelse med ritning över den valda trappan i skala och exakta tekniska specifikationer till Kundens e-postadress. Kunden åtar sig att granska Orderbekräftelsen och om allt är korrekt, skicka tillbaka den godkända Orderbekräftelsen till sales@stair24.com inom ytterligare en (1) arbetsdag för att Tillverkaren ska kunna följa den lovade leveranstiden. 
2.7. Priset och leveranstiden på webbplattformen som anges av Tillverkaren gäller endast om avsnitt 2.5 och 2.6 i Beställningsvillkoren följs. I och med uppfyllandet av villkoren i dessa avsnitt anses det att Tillverkaren och Kunden har ingått ett köpavtal i den mening som avses i den estniska lagen om obligationsrätt.
2.8. Tillverkaren har rätt att häva Kundens order och faktura om:
2.8.1. Kunden har inte betalat förskottet eller Tillverkaren inte har fått någon bekräftelse om avbetalningsavtal inom fem (5) dagar från inlämnandet av ordern på Webbplattformen;
2.8.2. Kunden säger upp avbetalningsavtalet; 
2.8.3. Tillverkarens kontroll av Kundens orderuppgifter visar att det är tekniskt omöjligt att framställa ordern. I så fall återbetalar Tillverkaren förskottet till Kunden inom 3 arbetsdagar;
2.8.4. Kunden inte har bekräftat Tillverkarens Orderbekräftelse  inom fem (5) dagar eller kontaktat Tillverkaren för att komma överens om nya villkor. I så fall återbetalar Tillverkaren förskottet till Kunden inom femton (15) dagar från Tillverkarens hävning av ordern. Tillverkaren har rätt att dra av kostnaden för upprättande av ritning i skala för den valda trappan som utgör 10% av det totala orderbeloppet från det återbetalda förskottet.
2.9. Efter bekräftandet av Tillverkarens Orderbekräftelse och mottagande av förskottet från Kunden kan Parterna inte längre häva eller ändra Ordern. Tillverkaren tillverkar alla order efter Kundens önskemål och specifikationer och alla order är specialorder. Kunden har följaktligen ingen ångerrätt efter ingåendet av Köpavtalet.

3. MÄTNING AV PRODUKTER
3.1. Mätning för trappor utförs av en professionell byggsnickare utsänd av Tillverkaren eller vald av Kunden som förutom nödvändiga färdigheter och verktyg har allsidiga kunskaper om normer och krav (lagstiftning) på trappor (bl.a. trappdetaljer) i monteringslandet.
3.2. Om mätningen utförs av Tillverkarens representant ansvarar Tillverkaren för mätningen och acceptering av nödvändiga förbehåll p.g.a. objektets särdrag bekräftas skriftligen av Kunden med Orderbekräftelsen. Kunden ansvarar för att trappans mått uppfyller gällande lagstiftning och/eller för acceptering av förbehåll p.g.a. objektets särdrag.
3.3. Trappan mäts och tillverkas enligt trappöppningens minsta mått.
3.4. Vid mätning av trappan ska väggar med slutgiltiga mått och åtminstone undergolvet vara färdiga. Väggar och golv ska vara i våg och lod, hörnen ska vara 90°.
3.5. Om Kunden beställer mätning från Tillverkaren åtar Kunden sig att säkra mätaren åtkomst till objektet och en säker arbetszon. 
3.6. Kunden bör ange mätaren minst följande information: 
• Placering av konstruktioner i väggar; med hjälp av denna information avgör mätaren om trappan kan fästas i väggar eller ska projekteras på bärande stolpar; 
• Placering av alla ledningar inom trappans monteringszon;
• Slutgiltiga golvhöjder om golven inte är färdiga vid mätningstidpunkten.
3.7. Överenskommelser som sluts vid mätning av trappan upprättas skriftligen på plats och uppgifter anges i Orderbekräftelsen som står till grund för tillverkning av trappan. De överenskomna villkoren kan inte ändras efter orderbekräftelsen.

3.8. Om Produktens design och parametrar ändras vid mätning av trappan kommer även priset på Produkten att ändras. Det ändrade priset anges i orderbekräftelsen och utgör underlag för tillverkning av trappan. Efter orderbekräftelsen kan de överenskomna villkoren inte längre ändras.

3.9. Priset på mätning av trappan beräknas så att objektet mäts vid ett besök. Om mätningen inte kan slutföras av skäl beroende på objektet och ett extra besök sker kommer Kunden att faktureras för extra arbeten.

4. PRODUKTPRISER OCH BETALNING
4.1. Alla priser på produkter på Webbplattformen anges i euro och inklusive mervärdesskatt.
4.2. Om Kunden väljer även transport-, mät- och/eller monteringstjänst tillkommer dessa priser till Produktens pris som beräknas och visas på webbplattformen i Kundens varukorg. 
4.3. Det slutliga beloppet för Produkten ska vara betalt per det sista betalningsdatum som anges i orderbekräftelsen innan varav levereras. Äganderätten över produkter övergår efter full betalning för Produkterna.
4.4. Vid försening med avtalsenliga betalningar har Tillverkaren rätt att kräva dröjsmålsränta från Kunden som uppgår till tre gånger den lagstadgade räntan på det utestående beloppet per försenad kalenderdag, dock totalt inte över 100% av den totala kostnaden av den beställda Produkten och arbetena.

5. LEVERANSTID OCH TRANSPORTVILLKOR FÖR PRODUKTEN
5.1. Leveranstiden för Produkten beror på produkttyp och hur komplicerad den beställda Produkten är. Leveranstiden visas för Kunden på Webbplattformen separat vid sammanställning av varje order. Leveranstiden är bindande om Kunden har följd tidsschemat för åtgärder för betalning och orderbekräftelse.
5.2. Leveranstiden fastställs med en veckas precision och avser den vecka då Kunden får Produkten. Vid order inklusive monteringstjänst anses veckan för montering av Produkten på plats som leveranstid. Kunden bör ta emot Produkten vid leveranstidpunkten eller säkerställa att Produkten ska tas emot.
5.3. Under leveranstidsfristen tillverkar Kunden den av Kunden beställda Produkten och beroende på valet av tjänster organiserar transport från Tillverkarens fabrik till den av Kunden angivna platsen eller lastning på Tillverkarens fabrik.
5.4. Vid beställd transporttjänst levereras Produkter till Kunden av Tillverkaren eller en av Tillverkaren anlitad transportör.
5.5. Den i ordern angivna leveransplatsen kan senare ändras endast vid överenskommelse med Tillverkaren och mot extra avgift eftersom en ny order måste lämnas in.
5.6. Alla Produkter för vilka Kunden har beställt transport som extratjänst är försäkrade från överlämnande till transportören hos Tillverkaren till överlämnandet till Kunden.
5.7. Vid försäkringsfall under transporttjänst repareras Produkten av Tillverkaren eller om detta är omöjligt byter Tillverkaren ut Produkten eller dess skadade delar mot ny(a). Dröjsmål till följd av försäkringsfall anses inte som avtalsbrott från Tillverkarens sida, förutsatt att den reparerade eller utbytta produkten levereras till Kunden inom en rimlig tidsfrist räknat från tidpunkten för försäkringsfallet.
5.8. Tillverkarens överskridande av leveranstiden anses inte heller som avtalsbrott om Tillverkarens dröjsmål föranleds av tredje parter (bl.a. transportör) eller hinder utanför Tillverkarens kontroll, t.ex. naturkatastrof, export- och importförbud o.a. omständigheter under force majeure.
5.9. Produkten överlämnas av transportören till Kunden med leveranssedel. Överlämnande av beställd Produkt sker mot uppvisande av legitimation endast till den Kund som anges i ordern. Produkten överlämnas till en tredje person endast om Kunden och Tillverkaren skriftligen och i förväg har kommit överens om detta. 
5.10. Kunden åtar sig att före undertecknandet av leveranssedeln granska Produktens förpackning och vid utvändiga skador anteckna detta på transportörens leveranssedel. Kunden åtar sig att fotografera Produkten med skadad förpackning och utan dröjsmål sända fotona med förklaring till e-postadress sales@stair24.com. 
5.11. Produkten levereras av transportören till den överenskomna adressen inklusive nedlastning men exklusive intransport i byggnaden (om inte annat överenskommits). Vid inlämnande av ordern bör Kunden underrätta Tillverkaren om alla specialkrav på transport och nedlastning och/eller särskilda villkor. Vid behov kommer Tillverkaren och Kunden i förväg överens om att Kunden ska hjälpa transportören vid nedlastning av Produkten.
5.12. Efter överlämnande av Produkten till Kunden och undertecknande av leveransdokument övergår risken för oavsiktlig förstörelse av och skada på Produkten till Kunden. 
5.13. Kunden åtar sig att efter mottagandet av Produkten omedelbart granska den och underrätta Tillverkaren om eventuella synliga skador inom 15 dagar från mottagande av Produkten.
5.14. Produkter bör förvaras och hanteras inomhus och på så sätt att de inte kan få mekaniska skador. 
5.15. Om transportören inte kan överlämna Produkten till Kunden av skäl som beror på Kunden (får ingen kontakt med Kunden) eller om väntetiden för nedlastning förlängs av skäl som beror på Kunden har Tillverkaren rätt att kräva extra avgift från Kunden enligt transportörens taxor för väntetid eller extra avgift för förvaring av Produkten enligt avsnitt 11.5.

6. MONTERING AV PRODUKTER
6.1. Produkten är inte avsedd för att monteras av Kunden. Produkten bör monteras av en professionell och erfaren byggsnickare, antingen utsänd av Tillverkaren eller vald av Kunden, som förutom nödvändiga färdigheter och verktyg har allsidig information om kraven och normer för trappmontering som gäller i monteringslandet.
6.2. Om Kunden beställer monteringstjänsten från Tillverkaren åtar Kunden sig att säkra följande:
• åtkomst till objektet och parkering för montörens fordon utan extra avgift;
• en säker arbetszon på objektet;
• hela trappöppningen ska vara frilagd före montering av trappan;
• objektets golv inom arbetszonen ska täckas över för att undvika skador (om övertäckning inte har beställts med monteringstjänsten). Tillverkaren åtar sig inget ansvar för skador till följd av ej övertäckt golvbeklädnad.
• tillräcklig plats på objektet för förvaring av verktyg och trappdetaljer (områdets storlek överenskoms vid mätning).
6.3. Om Kunden väljer montering själv ska Kunden ombesörja hantering av förpackningsmaterialet. 
6.4. Kunder är medveten om och accepterar att ytbehandlade väggar kan få mindre skador vid trappmontering. Reparation av sådana skador ingår inte i trappmonteringstjänsten. 
6.5. Arbeten som inte anges i orderbekräftelsen ingår inte i standardpaketet för trappmontering. Bl.a. följande arbeten utförs inte: 
• övertäckning av trappsteg;
• friläggning av arbetszonen och övertäckning av golv;
• täckning av bjälklagskanten med list; 
• täckning av skarven mellan sista steget och golvet;
• borttagning eller montering av olika foderlister.
6.6. En 3 mm spalt lämnas mellan väggen och trappkonstruktionen vid trappmontering. Om trappöppningen inte är rätvinklig eller om väggar inte är raka kan det reella avståndet avvika från det planerade.
6.7. Om trappan efter Kundens önskemål monteras i ett ouppvärmt och/eller fuktigt utrymme (Rh över 65 %, temperatur > +10…30°C, Rh=25…65%) eller utrymmen där senare byggarbeten ska orsaka hög luftfuktighet ska detta antecknas på handlingen för mottagande av arbetena och garantin på produkten blir ogiltig.
6.8. Kostnaden på trappmontering är beräknat så att arbetena kan utföras vid ett monteringstillfälle. Om det på grund av objektet är omöjligt att avsluta arbetena med ett besök och ett extra monteringsbesök äger rum faktureras Kunden för extra arbeten (enligt timpris).
6.9. Om kunden upptäcker fel under installationen och/eller defekter på de förpackade produkterna där defekter ej är synliga på utsidan (d.v.s. defekterna kunde ej upptäckas när Produkterna levererades), måste Kunden fixera problemet och bevisa med foton efter att ha tagit ut Produkterna ur förpackningen innan Produkterna installeras. 
6.10. Utförda arbeten tas emot av Kunden eller Kundens ombud och handlingen om mottagande av arbetena undertecknas. Om Beställaren eller Beställarens ombud inte infinner sig på objektet vid avslutande av arbetena anses objektet som mottaget. Senare reklamationer för mekaniska skador på Produkten eller objektet accepteras inte.
6.11. Eventuella brister bör antecknas på handlingen om mottagande och bristerna ska åtgärdas av Tillverkaren inom rimlig tid.

7. BEDÖMNING AV PRODUKTENS KVALITET, TILLÅTNA TOLERANSER
7.1. Funktionskontrollen på trappan genomförs genom att gå upp- och nerför trappan längs gånglinjen.
7.2. Synlig kvalitet på trappdetaljer bedöms med visuell granskning på 2 meters avstånd.
7.3. Kvaliteten bedöms i ljuset av en 60W glödlampa utan reflektor.
7.4. Skruvhålen för infästning av trappan är inte standardiserade och deras placering beror på objektet.
7.5. Tillverkaren ansvarar inte för skador till följd av rörelser i trämaterialet i trappdetaljer om någon värme- eller fuktkälla har placerats under trappan.
7.6. Tillåtna avvikelser:

•  färgnyansen på naturligt trä kan ändras med tiden;

• vissa färgvariationer till följd av träets texturskillnader på betsade eller lackerade detaljer;
• nödvändiga reparationer på ytbehandling under montering, vissa avvikelser i glansnivån kan förekomma jämfört med fabriksytbehandlingen. Resultatet bedöms med visuell granskning på 2 meters avstånd;
• texturskillnader till följd av naturträets karaktär, mindre sprickor till följd av variationer i luftfuktighet och låga ljud vid steg på planstegar;
• mindre sprickor till följd av naturträets karaktär på trappdetaljer som är bredare än 400 mm ( vilplan).

7.7. Detaljer av ek- och askträ kan ha sprickor med längd upp till 30 mm och djup upp till 3 mm.

7.8. Tillåtna toleranser:

Trappdetalj/typ av avvikelseTillåten avvikelse

Stegbredd

     ±3 mm

Steghöjd, allmänt

     ±2 mm

Höjd på första trappsteget

     ± 15 mm

Höjd på sista trappsteget

     +5 mm
     -10 mm

Lutning i trappstegets längdriktning 

     5%

Lutning längs gånglinjen

     2 mm

Avvikelse av ytan (ojämnhet) vid mätningslängd upp till 1000 mm

     3mm


8. ANMÄLAN OM PRODUKTENS AVVIKELSE FRÅN AVTALSVILLKOREN OCH REKLAMATIONSRÄTT
8.1. Trä är ett naturligt material som kan ha olika mönster/textur och färg. Tillverkaren garanterar inte att någon produkt är 100% identisk med en annan.
8.2. Tillverkaren ansvarar för Produkters avvikelse från avtalsvillkoren om avvikelsen fanns medan risken för oavsiktlig förstörelse och skada övergick till Kunden.
8.3. En Kund som är konsument har rätt att vid Produktens avvikelse från avtalsvillkoren lämna in reklamation till Tillverkaren inom två (2) år från mottagandet av monteringsarbeten, dock senast inom femton (15) dagar från upptäckt av felet hos Produkten. 
8.4. Reklamation kan avse konstruktions-, tillverknings- eller materialfel på Produkten.
8.5. Tidsfristen för reklamation räknas från överlämnandet av Produkten till Kunden.
8.6. Grunden för reklamation är den slutliga Orderbekräftelsen för Produkten.
8.7. Reklamationen bör lämnas in skriftligen till e-postadress sales@stair24.com.
8.8. Reklamationen bör lämnas in på reklamationsformuläret på det språk som användes när Kunden bekräftade Orderbekräftelsen för produkten. 
8.9. Tillverkaren ansvarar inte för fel hos Produkten:
8.9.1. som beror på att Kunden oavsiktligt eller avsiktligt har skadat Produkten;
8.9.2. som beror på underlåtenhet att följa bruksanvisningen för Produkten; eller fel till följd av felaktig användning av Produkten;
8.9.3. normalt slitage på Produkten vid normal användning.

9. TILLVERKARENS GARANTI (GARANTIVILLKOR)
9.1. Garanti på överensstämmelse utgår från avtalet mellan Tillverkaren och Kunden (Orderbekräftelsen). Garantin omfattar inga personer som ej anges i avtalet eller om leveransplatsen avviker från avtalet. 
9.2. Reparation under garantitiden förlänger inte den ursprungliga garantitiden. Om en produkt byts ut eller repareras under garantin  kommer garantitiden enligt det ursprungliga avtalet att fortsätta.
9.3. Garantitiden på 2 år räknas från överlämnandet av Produkten till Kunden eller mottagandet av monteringsarbetena om avtalet inkluderar montering.
9.4. Garantin gäller om Produkten är monterad av en professionell byggsnickare med arbetsmetoder och verktyg i enlighet med god byggsed eller gällande normer och krav vid montering av sådan produkt.
9.5. Om Produkten inte uppfyller kraven eller om brister upptäcks hos Produkten bör Kunden lämna in en skriftlig reklamation inom två (2) år, dock senast inom femton (15) dagar från upptäckt av bristen.  
9.6. Garantin gäller inte:
9.6.1. om brister hos Produkter förblir inom tillåtna toleranser;
9.6.2. om Produkten har använts i ouppvärmda utrymmen eller utrymmen där temperaturen inte stabilt är mellan +10 och +30°C;
9.6.3. om Produkten har använts i icke-bostadsutrymmen (dvs. vid större användningsbelastning än i hushåll);
9.6.4. om Tillverkaren inte har underrättats om bristen inom femton (15) dagar från upptäckt av felet;
9.6.5. vid brister till följd av oavsiktlig eller avsiktlig skada på Produkten efter mottagandet av Produkten av Kunden;
9.6.6. brister som beror på underlåtenhet att följa bruks- och underhållsanvisningen för Produkten eller brister som beror på felaktig användning av Produkten;
9.6.7. vid normalt slitage på Produkten vid normal användning;
9.6.8. om Produkten har placerats i ett utrymme med för hög (träets fukthalt överstiger 16%) eller för låg (träets fukthalt understiger 8%) luftfuktighet under kortare eller längre tid; 
9.6.9. om Produkten eller detaljen har utsatts för yttre fysiska påverkningar efter överlämnandet av Produkten till Kunden (slag, tryck, skjuvning av stödkonstruktioner, vibration osv);
9.6.10. vid skador till följd av rörelser i trämaterialet (sprickor, synlig texturändring) om värme- eller fuktkällor har placerats under trappan (t.ex golvvärme, luftfuktare eller dylikt);
9.6.11. vid brister till följd av förvaring eller användning av Produkter i ej avsedda miljöförhållanden (vatten, temperatur, hög luftfuktighet, damm, oavsiktliga slag, mekaniska påverkningar, delvis solstrålning på detaljer);
9.6.12. vid brister relaterade till montering om Produkten inte har monterats av Tillverkaren eller Tillverkarens ombud.

9.7. Den reklamerade produkten eller detaljen har utsätts för olämplig behandling, t.ex. rengöring med ett frätande medel, användning av tejp som har lämnat spår på ytan, slipning eller fräsning av ytan eller dylikt.

9.8. Produkten eller den detalj som klagomålet berör täcks med tejp eller stegöverdrag som levererats eller installerats av tillverkaren i mer än sex (6) veckor.

9.9. Produkten eller detalj som klagomålet berör täcks med tejp, stegomslag eller annan icke trappprodukt som inte levererats av tillverkaren.

9.10. Kundens reklamation ska inte lösas under garantin om Tillverkaren kan påvisa att bristerna på Produkten beror på Kunden.

9.11. Aru Grupp AS har inte mottagit 100% betalning enligt orderbekräftelsen eller utfärdade fakturor.

9.12. Tillverkaren är skyldig att vid Kundens begäran beställa en oberoende sakkunnigundersökning för att fastställa orsakerna för bristen på Produkten – normalt utförs sakkunnigundersökningen av Tillverkaren eller en av Tillverkaren vald sakkunnig. Om sakkunnigundersökningen visar att Produkten är felfri eller att bristen inte omfattas av Tillverkarens garanti ska Kunden ersätta för kostnaderna för sakkunnigundersökningen.

9.13. Kostnaderna för lösning av ogrundade garantireklamationer (bl.a. om felet inte har orsakats av Tillverkaren eller om man har brutit mot Produktens garantivillkor) ersätts av Kunden. I så fall har Tillverkaren rätt att ställa Kunden en faktura för Tillverkarens arbeten eller arbeten beställda från en tredje part enligt gällande prislista av den part som utförde arbetena.
9.14. Om det är fråga om Tillverkarens garantifall och Produkten inte kan repareras eller inte längre tillverkas förbehåller Tillverkaren sig rätten att byta ut Produkten mot en likvärdig Produkt.

10. TILLVERKARENS OCH KUNDENS ANSVAR
10.1. Om Kunden vållas skada till följd av Tillverkarens avsiktliga agerande eller underlåtenhet att agera ansvarar Tillverkaren för Kundens direkta egendomsskada maximalt till ett belopp som motsvarar Avtalsbeloppet. 
10.2. Vid försenad leverans som beror på Tillverkaren har Kunden rätt att kräva vite som motsvarar tre gånger den lagstadgade dröjsmålsräntan på Avtalsbeloppet per försenad dag.
10.3. Tillverkarens ansvar vid avvikelser på Produkter och Arbeten omfattar endast åtgärdande eller byte av bristfälliga Produkter och Arbeten. Tillverkaren ansvarar aldrig för några kostnader eller skador (bl.a. kostnader eller skador som vållas tredje parter) till följd av reparation eller byte av defekt Produkt eller Arbete. Vid avtalsbrott ska indirekt skada (bl.a. utebliven vinst) eller eventuell icke-egendomsskada för Parten inte ersättas. 
10.4. Parterna befrias från ansvaret om fullgörande av Avtalet visar sig omöjlig till följd av force majeure. Parten som blir varse om force majeure är skyldig att utan dröjsmål underrätta den andra Parten om detta. Fullgörande av Avtalet uppskjuts med tiden för force majeure. Om en Part påverkas av force majeure i över 90 dagar har båda Parter rätt att säga upp Avtalet utan skyldighet att ersätta för några skador för den andra Parten.
10.5. Om Kunden inte tar emot Produkten vid den i Orderbekräftelsen angivna tidpunkten har Tillverkaren rätt att kräva en förvaringsavgift från Kunden för förvaring av Produkten i Tillverkarens lager; avgiften motsvarar 0,5 % av Produktens kostnad per dag. 
10.6. Om Kunden inte betalar det slutliga beloppet för Produkten inom den i Orderbekräftelsen angivna tidsfristen har Tillverkaren rätt att undantagsvis säga upp Avtalet vid betalningsförsening på femton (15) kalenderdagar. Vid uppsägning av Avtalet i undantagsfall enligt detta avsnitt behåller Tillverkaren det av Kunden betalda förskottet som vite och Tillverkaren har dessutom rätt att efter uppsägning av Avtalet sälja den av Kunden beställda produkten utan att fråga om Kundens samtycke. Om Produktens försäljningskostnader överstiger vitet enligt detta avsnitt har Tillverkaren även rätt att kräva ersättning för försäljningskostnader från Kunden.
10.7. Om Produkten inte kan överlämnas till Kunden inom sex (6) månader från leveranstidsfristens utgång av skäl som inte beror på Tillverkaren har Tillverkaren rätt att undantagsvis säga upp Avtalet. Vid uppsägning av Avtalet i undantagsfall enligt detta avsnitt behåller Tillverkaren det av Kunden betalda förskottet som vite och Tillverkaren har dessutom rätt att efter uppsägning av Avtalet sälja den av Kunden beställda produkten utan att fråga om Kundens samtycke. Om Produktens försäljningskostnader överstiger vitet enligt detta avsnitt har Tillverkaren även rätt att kräva ersättning för försäljningskostnader från Kunden. Den del av köpeskillingen som överskrider vitet återbetalas till Kunden.
10.8. Tillverkaren har rätt att kvitta dröjsmålsränta, förvaringsavgift och skadekrav mot belopp betalda av Kunden.

11. LÖSNING AV TVISTER
11.1. Om Kunden har någon reklamation om Produkten eller tjänster ska denna sändas till e-postadress sales@stair24.com eller per telefon: +372 3295 714.
11.2. Om Kunden och Tillverkaren inte kan lösa tvisten genom överenskommelse kan Kunden vända sig till Estlands kommission för konsumenttvister https://www.tarbijakaitseamet.ee/et/tarbijavaidluste-komisjon/esita-avaldus-komisjonile eller Viru domstol i första instans. Tvistlösning sker enligt gällande estnisk rätt.

12. OBLIGATORISK OCH BINDANDE KARAKTÄR AV ORDERVILLKOREN
12.1. Kunden är skyldig att läsa igenom beställningsvillkoren före ingåendet av transaktionen.
12.2. Genom att vid order bocka i rutan „Jag accepterar Ordervillkoren” bekräftar Kunden att han/hon har läst igenom Ordervillkoren, har förstått deras innehåll, accepterar villkoren och vill under dessa villkor ingå en avtalsrelation med Tillverkaren.
12.3. Vid motsägelser mellan Villkoren och andra överenskommelser har andra överenskommelser företräde.

Dessa ordervillkor gäller från den 28.04.2021